Registracija >> English
 
   
USLUGE


Konsing Group ne nudi samo prostor na svojim lokacijama već vam može pomoći u svim ostalim segmentima planiranja i izgradnje telekomunikacionog sistema:

 • Konsultantske usluge u izboru tehnologije za bežično povezivanje koja odgovara vašim potrebama, sa aspekta važeće regulative u oblasti telekomunikacija i Zakona o planiranju i izgradnji
 • Izradu zakonom predviđene tehničke dokumentacije za dobijanje odobrenja za izgradnju i neophodnih sertifikata i dozvola Republičke agencije za telekomunikacije (Situacioni plan, Idejni projekat, Glavni projekat uređenja lokacije, Glavni projekat adaptacije lokacije, Glavni projekat instalacije telekomunikacione opreme, Glavni projekat radio relejne veze ...).
 • Pomoć u apliciranju i dobijanju neophodnih dozvola i saglasnosti za postavljanje i puštanje u rad opreme za bežične telekomunikacione sisteme
 • Pomoć u apliciranju kod javnih telekomunikacionih operatora za povezivanje na njihove mreže
 • Pomoć u izboru i kupovini opreme koja najbolje odgovara vašim potrebama
 • Iznajmljivanje prostora za postavljanje antena na postojećim stubovima kompanije Konsing group
 • Iznajmljivanje prostora za postavljanje vaše opreme u naše rekove, uz obezbeđeno rezervno baterijsko napajanje
 • Iznajmljivanje prostora za postavljanje "outdoor" i "indoor" baznih stanica, rekova za RR opremu, baterijskih polja i druge opreme
 • Pripremu prostora na našim lokacijama za montažu vaše opreme koja obuhvata:

  • izradu i montažu svih tipova elektro ormana
  • izradu i montažu nosača antena i nosača baznih stanica
  • postavljanje rek ormana za smeštanje opreme
  • povezivanje na postojeći sistem uzemljenja

 • Montažu vaše opreme i njeno puštanje u rad u najkraćem mogućem roku
 • Merenja i testiranja montiranih telekomunikacionih sistema
 • Izradu Projekata izvedenog objekta
 • Interventno i redovno održavanje montirane telekomunikacione opreme i sistema

Za svaku lokaciju postoji Glavni projekat uređenja lokacije sa detaljnim crtežima i rasporedom postojeće opreme.

Naši klijenti su Telekom Srbija, VIP mobile i Telenor.

 

 
     
Copyright © 2009 - 2015 KONSING GROUP